დაინტერესებულ მხარეთა ფასილიტაცია

 
ფასილიტაცია გულისხმობს ჯგუფის წევრების პროცესებში ეფექტურად ჩართვას. ფასილიტაციის პროცესი თავს უყრის სხვადასხვა პირებს რომელთაც აერთიანებთ პრობლემური სიტუაცია, რთავს მათ დიალოგის პროცესში და ერთობლივ სწავლის პროცესში რომელიც თავის მხრივ აუმჯობესებს ინოვაციას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და ქმედებებს.
 
კარგი პროცესის დიზაინი და ფასილიტაცია აერთიანებს მეცნიერულ და საზოგადოებრივ პერსპექტივებს, აუმჯობესებს დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობებს ეფექტურად ჩაერთონ და შექმნან ინსტიტუციონალური გარემო. ყოველივე ამ მიღწევა საჭიროებს ღრმა კონცეპტუალურ ცოდნას, უნარებს და გამოცდილებას.
 
ჩვენი მეთოდოლოგია მოიცავს დაგეგმის პროცესს, ჩართულობას, ანგარიშს და გამოხმაურებას.
  •  ჩვენ განვსაზღვრავთ ცოდნას რომელსაც თქვენ ეძებთ დაინტერესებული პირების ჩართულობაში: არსებითი მხარეები, მათი მოლოდინი და აღქმა ძირითადი საკითხის
  • ჩვენ თქვენთან ერთად დავადგენთ მნიშვნელოვან დაინტერესებულ მხარეებს პროცესში ჩასართავად – ესე არიან კოლეტები, საინვესტიციო საზოგადოება, მომხმარებლები, სხვადასხვა საზოგადოებირვი ჯგუფები და მთავრობის წარმოამდგენლები
  • ჩვენ განვსაზღვრავთ ჩართულობისათვის ყველაზე შესაფერის ფორმებს, რომელიც მოიცავს საზოგადო ფოკუს ჯგუფებს და ვორქშოპებს, პირისპირ ჩაღრმავებულ ინერვიუებს, სატელეფონო ინტერვიებს და ონლაინ გამოკითხვებს
  • ჩვენი ანგარიში დაადგენს ძლიერ და სუსტ მხარეებს და მოგაწვდით რეკომენდაციებს. ჩვენ წინა პლანზე წამოვწევთ იმ ქმედებებს რომლებიც აჩვენებს საუკეთესო პრაქტიკას და შესაბამის შემთხვევებში დავურთავთ შესასწავლ ნიმუშებს (Case Studies)
TBSC Consulting–ის კონსულტანტები ეხმარებიან სხვადასხვა ორგანიზაციებს რთულ, მრავალ პირთა ფასილიტაcიის პრცესში.