ეკონომიკური ანალიზი

 
ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება ხშირად მოითხოვს მთლიანი სურათის შესწავლას და მრავალი ფაქტორისა თუ ცვლადის სიღრმისეულ ანალიზს. თუმცა, ხშირ შემთხვევაში, მთლიანი სურათი რომელიც ოპტიმალური გადაწყვეტილებებისკენ გვიბიძგებს, არ არის ხელმისაწვდომი. მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესი განვიხილოთ არა მხოლოდ მიკრო დონეზე, არამედ შევისწავლოთ მთლიანად ეკონომიკური გარემო და ის ბაზა, რომელშიც ბიზნესი მოღვაწეობს. 
 
ეკონომიკას და მის განვითარებას შესაძლოა დიდი ზეგავლენა ჰქონდეს ბიზნესის მომავალზე. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ ეკონომიკის ზრდაზე მოქმედი ფაქტორები და მათი კავშირი ბიზნესსა და მაკროეკონომიკაზე. 
 
TBSC Consulting-ი კლიენტებს ეხმარება ეკონომიკურ ანალიზში, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ბიზნესზე და სხვადასხვა განსახორციებელ პროექტზე. ეს სერვისი ასევე შექმნილია საერთაშორისო დონორი პროექტებისთვისაც, რომლებიც მიზნად ისახავენ  ეკონომიკის განვითარებას და მის მდგრად ზრდას.