ტარიფები და გადახდის მზაობა

 
ტარიფების შემუშავება გავლენას ახდენს როგორც საზოგადოების კეთილდღეობაზე, რესურსების განაწილებაზე, ასევე საზოგადოებრივი კომუნალური ორგანიზაციების ფინანსურ საქმიანობაზე. ტარიფების შემუშავება მოითხოვს მრავალმხრივ განხილვას: მართვას, ფინანსურ სტაბილურობას, სამართლიანად განაწილებას, ეკონომიკურ ეფექტურობას და სამართლიან ფასის დადების პოლიტიკას.
 
ერთის მხრივ, ტარიფის შემუშავება და სწორი საფასო სტრატეგია მოითხოვს კომპლექსურ შესწავლას და დანახარჯებისა და სარგებლიანობის ანალიხს. ასეთ შემთხვევებში, გადახდის მზაობის შესწავლა ერთ–ერთი მეთოდია, რომელიც წარმოაჩენს მომხმარებლებისა და დაინტერესებული პირების გამოხმაურებას სხვადასხვა ფასებზე. ფართო ეკონომიკურ კონტექსტში, ხალხის ურთიერთქმედების შესწავლა სხვადასხვა ფასებზე მეტად მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს, ასევე მისი ეფექტი მთლიან ეკონომიკაზე.
 
TBSC Consulting-ის კონსულტანტებმა განახორციელეს ტარიფის შემუშავებისა და გადახდის მზაობის ანალიზი მრავალი დონორი ორგანიზაციებისათვის საქართველოში და  ამ კუთხით განავითარეს კომპლექსური მეთოდოლოგია.