ფინანსური მოდელირება და პროცესების მოდელირება

 
საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესების პაკეტის ფარგლებში კლიენტებს ვთავაზობთ ორგანიზაციის შიგნით მიმდინარე პროცესების დეტალურ ანალიზს და ამ პროცესების გაუმჯობესების მიმართულებით შესაბამისი გზების მოძიებას, რათა მათ მიაღწიონ უფრო მაღალ ეფექტიანობას. ჩვენ პირველ რიგში ანალიზს ვიწყებთ პროცესების რუკის მომზადებით, რომელიც ასახავს ყველა ურთიერთდაკავშირებულ აქტივობას, რომელთაც ადგილი აქვთ პროდუციის ან მომსახურების შექმნის პროცესში. რუკაზე ვიზუალურად დატანილია ყოველ კონკრეტულ რგოლში აუცილებელ ნაბიჯებს, შემავალ რესურსებს და გამომავალ შედეგებს შორის მიმართებები. ასეთი რუკის შესაქმნელად ჩვენი ძირითადი ინსტრუმენტი პროცესებში ჩართულ თანამშრომლებთან ჩატარებული პისისპირი ჩაღრმავებული ინტერვიუებია. 
 
მას შემდეგ რაც დეტალურად გავაანალიზებთ პროცესების რუკას, ვამზადებთ რეკომენდაციებს იმის თაობაზე, თუ რომელი პროცესები უნდა გაუმჯობესდეს და რა მიმართულებით. რეკომენდაციები ასევე აღწერს მათი დანერგვის შემთხვევაში მისაღწევ მოსალოდნელ შედეგებსაც.
 
ჩვენი საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესების სერთიფიცირებული ტექნოლოგი (Certified Performance Technologist), რომელიც სერთიფიცირებულია „საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესების  საერთაშორისო საზოგადოების“ მიერ, ზედამხედველობას უწევს ასეთ პროექტებს და უზრუნველოყოფს 30 წლის მანძილზე საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესების სფეროში დაგროვებული  გამოცდილების შედეგად მიღებული ცოდნის გაზიარებას.